Vítáme Vás na stránkách Městské části Praha - Lysolaje

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA K PROJEKTU DOLINA-MĚSTO JINAK

V Lysolajích se městská část spojila s investorem. Výsledkem je Zátiší Lysolaje – zahradní čtvrť se školkou, obecními byty, společenským domem a parky Praha. Městská část Praha-Lysolaje se může pochlubit ukázkou příkladné spolupráce mezi městskou částí a soukromým investorem. V Lysolajích se povedl zrealizovat unikátní projekt na výstavbu nové čtvrti, z kterého budou profitovat především občané. A protože se nacházíme ve finální fázi získávání posledních potřebných povolení, je čas pochlubit se také široké veřejnosti.

Kompletní tisková zpráva je ke stažení na tomto odkazu.


KONCEPCE DOPRAVY V LYSOLAJÍCH KE STAŽENÍ

Ve středu 25. 9. 2019 proběhla veřejná beseda nad vypracovanou koncepcí dopravy v naší městské části, kterou zpracoval Ing. Květoslav Syrový.

Prezentovaná verze koncepce je ke stažení na tomto odkazu. Případné připomínky či názory lze zasílat na email umc@praha-lysolaje.cz do 4. 10. 2019


PETICE ZA ROZUMNÉ ŘEŠENÍ OKRUHU

Na podnět občanů byla v květnu 2018 sepsána petice, která oslovuje nejen obyvatele Prahy, ale i celé ČR. Může ji tedy podepsat každý občan ČR nad 18 let. K 1. 9. 2019 má přibližně 3 000 podpisů a cílem je nasbírat 10 000 podpisů v nejkratší možné době.

Petice apeluje na premiéra, ministra dopravy a pražské zastupitele s žádostí o podporu takového řešení okruhu kolem Prahy, které povede k vyloučení tranzitní kamionové dopravy z území hlavního města a středočeských obcí, při respektování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel a územního rozvoje.


PRÁCE NA KOMUNIKACI HLUBOKÁ

Započala pokládka kabelové trasy v ulici Hluboká. Jedná se o pokládku chrániček pro optické kabely společnosti T-Mobile. Práce potrvají v termínu 15. 7. – 25. 8. 2019. Jedná se o investiční akci společnosti T-Mobile, nikoli o investici městské části. Případné překopy ulic směřuje prováděcí společnost do víkendů z důvodu slabší dopravní intenzity a pokud možno rychlého postupu prací, zároveň má snahu ponechat alespoň neděli bez hluku ze stavební činnosti

Zákres připravených omezení je k nahlédnutí zde.


 

LYSOLAJSKÝ BĚH - VÝSLEDKY

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 proběhl již 11. ročník tradičního Lysolajského běhu. Závod se uskutečnil za krásného letního počasí za rekordní účasti. Po ukončení závodu proběhlo společenské posezení u ohně při opékání buřtů. Před samotným večerním hlavním závodem proběhl v dopoledních hodinách závod dětí ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje a MŠ Pampeliška a dále reprezentantů ZŠ Suchdol a ZŠ Horoměřice.

FOTOGALERIE ZÁVODU

Přinášíme vám výsledky jednotlivých závodů:

Hlavní závod

Výsledky základních škol

Výsledky mateřské školy


PROTOKOL O ZKOUŠCE VODY ZE ZÁZRAČNÉ STUDÁNKY - DUBEN 2019

Přinášíme vám NOVÉ hodnocení výsledků protokolu o zkoušce čistoty vody z Lysolajského pramene, které provedl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Dle sledovaných ukazatelů překračuje voda limity pro koliformní bakterie uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Kompletní výsledky zkoušky vody je k nalezení na tomto odkazu.


 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Volby do Evropského parlamentu na území MČ Praha-Lysolaje se uskuteční ve dnech 24. 5. 2019 od 14 do 22 hodin a 25. 5. 2019 od 8 do 14 hodin v sále hasičské zbrojnice na adrese Lysolajské údolí 113.

KDO MŮŽE VOLIT: Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (10. 4. 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Občan jiného státu, který má právo hlasovat, není ještě veden v dodatku stálého seznamu voličů a má zájem volit, musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (případně žádost o přenesení údajů pro volby do Evropského parlamentu) u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14. 4. 2019. Dva dny přede dnem voleb, tj. 22. 5. 2019, obecní úřad seznam voličů v 16:00 hodin uzavře.

V případě zájmu o volbu do přenosné hlasovací urny v místě svého bydliště je možné požádat členy volební komise v průběhu konání voleb na tel. 733 155 080.


POZVÁNKA DO PROSTOR FAKULTY AGROBIOLOGIE ČZU

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů se připojí v letošním roce poprvé k Open House Worldwide Family, která zahrnuje zajímavé objekty v již 46 městech na celém světě. Projekt zve k objevování architektury jako součásti každodenního života i k jejímu netradičnímu prožitku. 18-19.5. 2019 se v Praze zajímavé budovy otevírají pro veřejnost a na ČZU přijdou návštěvníci za komentovanými prohlídkami prostorů Katedry zahradní a krajinné architektury (Střešní zahrady MCEVII) Demonstračních a experimentální pracovišť Stáje a Libosadu. Spolu s dalším inovativními architektonickými projekty jsme byli zařazeni do sekce šetrné budovy. Nezanedbatelným přínosem, kromě osvěty kvalitní a zajímavé architektury je jistě silný dobrovolnický kontext celé akce.:


 

ZMĚNA EVIDENCE CHOVATELŮ PSŮ - AKTUALIZACE

Evidence chovatelů psů - přihlášení a ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy je chovatel povinen do 30 dnů oznámit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy podle vyhlášky hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

Adresa pracoviště: Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní Jungmannova 35/29, Praha 1, II. patro, místosti č. dv. 231a - 231b – 234

Návštěvní dny: pondělí 12:00 – 17:00 hodin, středa 8:00 – 18:00 hodin.

Registrační kartu chovatele psa, odhlášení z evidence, změnu adresy majitele apod. lze zaslat poštou nebo na e-mail: posta@praha.eu, příp. prostřednictvím datové schránky hl. m. Prahy: 48ia97h.

Telefonní kontakty: 236002257, 236002254, 236003102, 236002392, 236002317.


 

ZMĚNA KONTAKTŮ ÚDAJŮ PRO HLÁŠENÍ PORUCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Vážení občané, ke dni 1. 12. 2018 došlo ke změně kontaktních údajů pro hlášení poruch veřejného osvětlení. Dříve uváděné kontaky byly zrušeny.

NOVĚ PLATÍ POUZE bezplatná linka 800 404 060. Poruchy lze nahlašovat také prostřednictvím emailu poruchyVO@thmp.cz nebo webových stránek www.thmp.cz


VÁNOČNÍ SVOZ ODPADU

Přinášíme vám informace o svozu odpadu během vánočních svátků: V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2018 budou zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních místech provádíme svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu budeme ve dnech 17. - 31. 12. 2018 provádět mimořádný svoz skla v kritických oblastech a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů. Více informací o vánočním svozu odpadu naleznete na tomto odkazu.


NOVÉ VEDENÍ LYSOLAJSKÉ RADNICE

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lysolaje bylo dne 31. 10. 2018 zvoleno vedení městské části pro období 2018-2022.

Neuvolněným starostou byl zvolen opět Ing. Petr Hlubuček, 1. místostarostou byla zvolena Ing. Dana Malečková, která bude pro svou funkci uvolněna, a 2. místostarostou byla zvolena MUDr. Marie Štědrá.

Předsedou finančního výboru se stal Ing. Miloš Šimon a předsedkyní Kontrolního výboru Michaela Císařová.

Více informací z ustavujícího zasedání lze najít na úřední desce v přijatých usneseních.


TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD PRO OBČANY ZDARMA

Na Úřadu městské části Praha-Lysolaje je možné si zdarma vyzvednout tašky na tříděný odpad, které byly pořízeny z dotačních prostředků s cílem podpořit zájem občanů o třídění odpadu a zvýšení množství a kvality sebraného separovaného odpadu v Praze.

Tašky jsou k dispozici občanům MČ Praha-Lysolaje oproti předložení občanského průkazu a podepsání převzetí. Tašky je možné vyzvednout kdykoli v úředních hodinách.


VÝSLEDKY - VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MČ A HL. M. PRAHY

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí se uskutečnily 5. a 6. 10. 2018.

Do Zastupitelstva MČ Praha-Lysolaje kandidovala pouze jedna strana - Starostové a nezávislí. Všichni její členové tedy vytvoří devítičlenné zastupitelstvo pro následující 4 roky.

Do Zastupitelstva hl. m. Prahy v naší městské části zvítězila Koalice STAN a TOP09 s názvem Spojené síly pro Prahu se ziskem 36,55%, na druhém místě skončilo hnutí Praha Sobě se ziskem 16,63% a na třetím místě ANO 2011 se ziskem 12,41%.

Volební účast v naší městské části dosáhla téměř 62% (61,95%),

Kompletní výsledky v naší městské části lze nalézt na tomto odkazu.


 

Zveřejnění návrhu Metropolitního plánu

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o aktuálním vývoji a harmonogramu příprav nového územního plánu Prahy - Metropolitního plánu (MPP). Příprava Metropolitního plánu je složitý proces, který ovlivňuje politická reprezentace HMP (zadavatel), architekti a urbanisté (zpracovatel) a nezávislý státní dohled (pořizovatel). Svoji nezastupitelnou roli při přípravě dokumentu mají orgány státní správy (např. památkáři), městské části, vlastníci pozemků i široká veřejnost. Oficiální návrh plánu (návrh přijatý pořizovatelem) je zveřejněn na webu Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) plan.iprpraha.cz a na stránkách Odboru Územního rozvoje MHMP od 16. dubna 2018. Více informací naleznete na těchto odkazech:

Informace o zveřejnění návrhu Metropolitního plánu

Představení návrhu Metropolitního plánu

JAK PŘIPOMÍNKOVAT METROPOLITNÍ PLÁN?


NOVÝ SPRÁVCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Rádi bychom Vás informovali, že 31. 5. 2018 společnost Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP) převzala správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií.

Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení nově kontaktujte dispečink THMP. Telefonní linka: 800 404 060 (bezplatná) nebo 224 915 151.

Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení - http://www.thmp.cz/index.php/hlaseni-poruch-vo

Další informace naleznete na stránkách Technologie Hlavního města Prahy (http://www.thmp.cz/index.php/jak-si-zaridit)


 

Festival sportu a volného času

Už v sobotu 16. června se na Letenské pláni u ulice Milady Horákové otevřou brány festivalu pro širokou veřejnost. Především děti budou mít šanci si vyzkoušet velkou škálu sportovních a volnočasových aktivit pod dohledem odborných trenérů a lektorů. Pro všechny účastníky, malé i velké, bude připraven také bohatý doprovodný program plný hudby, tance i divadla.

Přijďte oslavit konec školního roku a příchod prázdnin nevšedními zážitky, které nabídne Pražský festival sportu a volného času.

Vstup je pro všechny návštěvníky zdarma!Beseda na téma "Dálniční okruh přes Suchdol má stále problémy

Místní veřejná knihovna v Praze-Suchdole Vás zve ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 18 hodin na besedu s představiteli Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu na téma okruhu v severozápadní části Prahy (www.rozumnadoprava.cz )

Dozvíte se zde - Proč není ještě dokončena severní část Pražského okruhu? Jak probíhalo posuzování alternativ v minulých letech? Jaké jsou možnosti řešení dopravy v severní části Pražské aglomerace a jejich dopady na životní prostředí? Jaký je aktuální vývoj?

Místní veřejná knihovna v Praze-Suchdole, Suchdolská 360, v areálu ZŠ M. Alše, konečná BUS 107


Nový web projektu Dolina - Město jinak

O projektu Dolina - Město jinak Vás průběžně informujeme na veřejném projednání a na stránkách Lysolajského zpravodaje.

Ve spolupráci s partnerem projektu jsme nyní spustili webové stránky www.mesto-jinak.cz, kde najdete informace o celém projektu a vizualizace budoucí podoby.


Informace o portálu Územně plánovací dokumentace

Dovolujeme si Vás informovat o nově vzniklém webovém rozhraní (dále jen „portál“), které slouží veřejnosti k usnadnění komunikace s Odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy při projednávání změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen „UP SU HMP). Následně bude portál možné používat také v rámci projednávání návrhu nového územního plánu (Metropolitního plánu). Prostřednictvím tohoto portálu nyní může veřejnost vytvářet své připomínky/ námitky k aktuálně projednávaným změnám a úpravám UP SU HMP. Odkaz na tento portál je na tomto odkazu.


Znáte nějakou krásnou lípu v Praze? Zapojte se do fotografické soutěže.

Zapojte se do soutěže "Lípa – náš národní strom" a prostřednictvím fotografií ukažte tu vaši v nejlepším světle. Lípa je naším nejoblíbenějším stromem, a je rovněž národním symbolem. Soutěž, která je určena pro amatérské fotografy, pořádá u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky web Pražské stromy ve spolupráci s pražským magistrátem a dalšími partnery. Fotografie libovolných lip rostoucích na území hlavního města Prahy doplňte o název snímku, lokalitu a proč vás daný strom zaujal. Snímky je možné zasílat do 19. srpna 2018 na kontaktní e-mailovou adresu webu Pražské stromy (prazskestromy@seznam.cz). Každý soutěžící může poslat nejvýše čtyři fotografie. Pro autory nejlepších snímků jsou připraveny finanční hotovosti a další hodnotné ceny. Více informací o 4. ročníku fotografické soutěže naleznete na webu www.prazskestromy.cz, který je průvodcem po památných a významných stromech Prahy.


VÝPADEK ELEKTŘINY

Dovolujeme si informovat, že v pondělí 16. 4. 2018 od 08:00 do 16:00 hodin dojde k výpadku proudu v ulicích V Podbabě, Čábelecká, Poustka a části Lysolajského údolí.

Podrobnější informace a kontakty lze najít na tomto odkazu.

K dalšímu omezení dojde v úterý 17. 4. 2018, kdy  proběhnou výpadky proudu v ulici Do Zátiší.

Podrobnější informace a kontakty lze najít na tomto odkazu.


AKTUALIZOVÁNA FOTOGALERIE

Proběhla aktualizace naší Fotogalerie, kde lze nově najít snímky z letošního vítání občánků, které proběhlo v sobotu 24. 3. 2018, a z tvořivé velikonoční dílny.

Další fotografie budou následovat co nejdříve.KONTEJNERY NA KOV V LYSOLAJÍCH

Občané Lysolaj mohou do kontejnerů na tříděný odpad nově vyhazovat také kov. Na základě naší žádosti Pražské služby rozmístily po městské části  kontejnery, které jsou určeny na plechovky od pití a nově také na kov. Kontejnery mají šedivou barvu a jsou umístěny na těchto stanovištích:

Žákovská x Starodvorská, Lysolajské údolí u č. p. 148, Rozvojová u č. p. 135


VIDEO Z PRŮBĚHU REVITALIZACE HASIČSKÉ NÁDRŽE

V dubnu byla dokončena proměna hasičské nádrže v biotopové jezírko. Není sice velké, ale jeho plocha stačí na udržení samočisticí schopnosti, o niž se mimo jiné starají i vodní rostliny, jejichž první listy se již zelenají při březích. Jezírko samo i jeho bezprostřední okolí je upraveno s využitím přírodních materiálů – kamene, dřeva a písku. Základním parametrem uvedené revitalizace je citlivost k přírodnímu prostředí (respektování přirozeného přírodního prostředí, nepravidelný tvar blížící se přírodnímu, použité materiály, nenarušování kořenových balů vzrostlých dřevin na svazích potoka). Stejně vstřícná je celá úprava i k potřebám lidí. Na břehu jezírka je umístěno relaxační dřevěné molo, lavička, jejíž design zapadá do přírodního prostředí, a hlavně přístupnost celého místa i lidem s omezenou pohyblivostí. Zajímavým moderním prvkem je kovová kinetická fontána od ak. sochaře Františka Svátka, jejíž nepřetržitý pohyb odráží proměnlivou povahu vodního živlu. Díky své dynamičnosti a v zásadě minimalistickému pojetí přírodní dojem z místa nijak neruší. Již teď je na ozdravený potok s velmi čistou vodou, do níž se nemísí odvod z dešťové kanalizace, příjemný pohled. Ještě hezčí ale bude, až se stejné péče dočká po celé délce svého toku.

Na tomto odkazu naleznete průběh rekonstrukce.

Na tomto odkazu se můžete pokochat uklidňující kinetickou fontánou.


MÁTE ZÁJEM O KOMPOSTÉR?

V rámci podpory domácího kompostování Hlavní město Praha podalo žádost o dotaci na nákup kompostérů v 68. výzvě OPŽP. Předmětem projektu je pořízení 1750 ks kompostérů, které budou zdarma zapůjčeny a následně po 5 letech darovány zájemcům. Žadateli mohou být fyzické osoby. Podmínkou projektu je umístění kompostéru na vlastním či pronajatém oploceném pozemku na území hl. m. Prahy. V současnosti město Praha registruje kolem 1100 žádostí. Zájemci mohou stále požádat o kompostér přes internetový formulář na stránce www.odpadovecentrum.cz nebo mohou vyplnit papírový formulář a zaslat nebo osobně předat na předepsanou adresu. Nyní jsou přijímány žádosti pouze na plastové, jednokomorové, uzavřené kompostéry o objemu cca 1000 l. Na jeden pozemek je možné požádat maximálně o 2 kusy kompostéru. Žadatel musí tuto skutečnost uvést do poznámky. Pokud by měl někdo zájem ještě o původně nabízený dvoukomorový dřevěný kompostér, může tuto informaci uvést opět do poznámky žádosti. V případě, že již registrovaný žadatel dvoukomorový dřevěný kompostér do doby vydání odmítne, bude kompostér nabídnut dalšímu žadateli v pořadí. Žadatelem musí být fyzická osoba. V případě společenství vlastníků, družstev, různých komunit (např. mající komunitní zahradu) apod. je potřeba v případě zájmu o kompostér vyplnit žádost na fyzickou osobu a mít v době převzetí kompostéru souhlas s umístěním kompostéru na společném pozemku od ostatních spoluvlastníků. Pro bližší informace se můžete obracet na oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP na tel.: 236004277 nebo e-mail bioodpad@praha.eu.


PŘÍPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2018

Byla zahájena příprava rozpočtu na rok 2018. Je však nutné vyčkat do schválení rozpočtu hl. m. Prahy, které má rozpočet již připraven a měl by být schválen 30. 11. 2017 na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. V Lysolajích jsme připraveni po schválení rozpočtu hl. m. Prahy splnit zákonné postupy, týkající se zveřejňovací povinnosti a následně předložit rozpočet zastupitelstvu ke schválení. Předpokládáme, že rozpočet bude schválen do konce tohoto roku, v opačném případě se budeme řídit rozpočtovým provizoriem. Největšími investicemi v příštím roce budou výstavba fotbalového hřiště na Štěpnici, revitalizace bývalé Denkrovy pískovny a příprava projektu plánované výstavby v lokalitě Dolina - Štěpnice. Pokud máte nějaké návrhy na zlepšení života v Lysolajích, na které bychom mohli čerpat z rozpočtu na příští rok, sdělte nám je prosím na úřadu městské části, abychom je případně mohli zapracovat.


VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 se uskutečnily 20. a 21. října. V naší městské části přesáhla volební účast 77% a zvítězili zde Starostové a nezávislí, kteří získali 19,26%.

Kompletní výsledky voleb v MČ Praha-Lysolaje lze najít na tomto odkazu.


NOČNÍ LINKA V LYSOLAJÍCH

S radostí Vám oznamujeme, že se organizaci ROPID podařilo v letošním roce získat finanční prostředky na rozšíření provozu noční autobusové dopravy.

Od 8. října poprvé v historii zavítá na území MČ Praha-Lysolaje pravidelná noční autobusová linka. Jedná se o linku 902, která bude provozována v následující trase: Třebonice – Řeporyje – Luka – Motol – Vypich – Vozovna Střešovice – Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba – Lysolaje s intervalem 60 minut.

Jízdní řád této noční linky naleznete na tomto odkazu.


ZÁKAZ PARKOVÁNÍ V ZELENI

Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že pozemek parc. č. 323/2 k. ú. Lysolaje v ulici Starodvorská, jehož zákres je k nalezení na tomto odkazu, je od 1. 6. 2017 pronajat Městské části Praha-Lysolaje. Rádi bychom upozornili, že parkování na tomto pozemku je klasifikováno jako přestupek „stání v zeleni“ a bude pokutováno příslušníky Městské policie hl. m. Prahy.

Děkujeme za respektování tohoto zákazu


VAROVÁNÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky.

Znění mimořádných opatření je dostupné na tomto odkazu.


DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ LYSOLAJE

Upozorňujeme občany, že Katastrální úřad pro hlavní město Prahu dokončil digitalizovanou obnovu katastrálního operátu v našem katastrálním území Lysolaje. Platnost této obnovy je vyhlášena dnem 20. 6. 2017.

V souladu s katastrálním zákonem se dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát.
ŽÁDOST O SOUČINNOST

Obracíme se na Vás s žádostí o součinnost při zajištění bezpečnosti provozu mezinárodního Letiště Václava Havla Praha v oblasti prevence střetů letadel s ptáky a volně žijícími zvířaty.

Nové předpisy Evropské agentury pro bezpečnost letectví - EASA (European Aviation Safety Agency), které Česká republika, potažmo Ministerstvo dopravy České republiky a také Úřad pro civilní letectví České republiky, plně respektují, zavazují provozovatele mezinárodních letišť k úzké spolupráci s okolními obcemi a vlastníky pozemků v řízení rizik spojených s výskytem ptactva a volně žijící zvěře. Letiště Praha si s ohledem na výše uvedené dovoluje požádat o nahlášení jakýchkoliv situací, které by mohly mít vliv na pohyb volně žijící zvěře. Jedná se o případy zřizování a rozšiřování vodních ploch, rozsáhlé zeleně, sýpek, skládek a jiných zdrojů potravy a úkrytu, které by mohly přilákat ptactvo a volně žijící zvířata do blízkosti letiště. Zároveň uvítáme i zprávy ohledně výsadby a sklizně plodin či lovu zvěře. V podobných případech Vás laskavě žádáme o sdílení informace na speciální e-mail: safety@prg.aero Včasným upozorněním nám pomůžete přispět k zajištění bezpečného leteckého provozu.


FOTKY ZE SLAVNOSTI KVĚTŮ

V rámci letošního jubilejního 30. ročníku Slavnosti květů byla nabídnuta návštěvníkům možnost nechat se zvěčnit pomocí služby smybox a odnést si fotografie domů na památku. Pokud si však někdo fotografii zapomněl nechat vytisknout nebo ji ztratil, tak mu nabízíme možnost si ji stáhnout na níže uvedeném odkazu. Heslo ke galerii z naší slavnosti je Lysolaje. Pevně věříme, že se vám nová služba líbila a užili jste si ji stejně jako my.

Fotografie ze smyboxu

Ostatní fotografie z letošní Slavnosti květů přineseme co nejdříve v naší fotogalerii.ZÁKLADNÍ ŠKOLA JÁRY CIMRMANA JE JIŽ V NOVÉM HÁVU

Známý český génius by byl na školu, která nese jeho jméno, hrdý. Škola se nachází v městské části Lysolaje a v minulém roce jí radnice věnovala velkou pozornost. A to nejen budově a vybavení, ale i obsahu výuky. Díky změně dotačních vztahů s hl. m. Prahou poskytla městská část škole účelovou neinvestiční dotaci na výuku angličtiny od první třídy. Daleko větším projektem byla ale dostavba Základní školy Járy Cimrmana z programu MŠMT zaměřeného na rozvoj výukových kapacit škol zřizovaných městskými částmi. Projekt, jehož cílem nebylo jen rozšíření kapacity školy, ale zejména zlepšení kvality výuky, byl zahájen počátkem minulého roku a jednalo se o rozšíření dosavadní budovy o nové křídlo, nástavbu patra nad tělocvičnu a dále o rekonstrukci některých prostor, například již zmíněné tělocvičny, které byly v nevyhovujícím stavu. Do nových prostor byly umístěny specializované učebny chemie, fyziky, výtvarné výchovy či jazyků, ale třeba také dílny nebo šatny. Nápaditou třešničkou na dortu je nové víceúčelové atrium, jehož smyslem je školu obohatit nejen esteticky, ale také prakticky. Radnice by je ráda využívala kromě jiného i jako letní kino. A nesmíme zapomenout ani na osvěžující výzdobu, která se – jak jinak – váže k postavě Járy Cimrmana. Stavba je již zkolaudovaná, v březnu probíhaly finalizační práce v interiérech a od dubna je škola v plném provozu. Terénní a zahradnické úpravy jsou naplánovány až na pozdější jarní měsíce. Starosta Petr Hlubuček (STAN) konstatoval, že malé městské části by bez grantů a dotací nebyly schopné zajistit svým občanům kvalitní infrastrukturu, mezi jejíž nejvýznamnější prvky bezpochyby škola patří. Proto radnice jejich smysluplnému využití věnuje maximální úsilí. „Je v zájmu občanů, aby i v okrajových městských částech byly moderně vybavené školy poskytující kvalitní vzdělávací programy,“ říká starosta. „Pak nebudou mít rodiče potřebu hledat pro děti umístění ve školách v jiných městských částech, což působí komplikace nejen jim, ale nese s sebou další dalekosáhlé důsledky, jako např. tlak na ostatní školy, dopravní zácpy a v nejkrajnějším případě i nechuť lidí v nedostatečně vybavené městské části bydlet.“ Lysolaje si však na nezájem stěžovat nemohou. Snaží se být vůči svým obyvatelům vstřícné a vlídné a pohostinné vůči návštěvníkům.


BYLA ZAHÁJENA VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA OTOČCE MHD

V úterý 28. 3. 2017 byla zahájena výstavba bytového domu na pozemcích parc. č. 412/2, 412/3, 412/10, 412/11 a 415 k. ú. Lysolaje. Jedná se  o pozemky , které se nacházejí v ulici Dolina přímo u otočky autobusů MHD. Stavba bude mít jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a vzniknou zde 4 velké byty. Projektantem stavby je Ing. Miloslav Steiner CSc. a investorem je společnost AZAL Company s.r.o. V případě komplikací, které budou stavbou způsobeny, se prosíme obracejte na paní Ing. Danu Malečkovou, tel. 734 715 508.

Vizualizaci objektu si můžete prohlédnout zde a zde.


PRVNÍ ZHODNOCENÍ ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ

Jak jsme přislíbili, podařilo se docílit zásadního zklidnění dopravy na páteřní komunikaci Lysolajské údolí, kde bylo nainstalováno úsekové měření rychlosti. Je vidět, že již nyní se v měřeném úseku vozidla pohybují převážně předepsanou rychlostí a piráti silnic se Lysolajím buď vyhýbají nebo jsou v tomto úseku disciplinovaní. Nebylo jednoduché tuto instalaci a provoz zařízení s hlavním městem Prahou uskutečnit a jsme velice rádi, že se tato věc nakonec podařila. V současné době již je úsekové měření v plném provozu a tak jsme mohli vyhodnotit data z našich informačních radarů, zda skutečně došlo ke zklidnění situace.

Vyhodnocení dat z informačních radarů můžete najít na tomto odkazu.


NAŠE MČ SE OPĚT PŘIPOJILA K PROJEKTU VLAJKA PRO TIBET

Na budově úřadu vlaje od ranních hodin tibetská vlajka. Naše městská část se tak připojila k více než 700 radnicím v České republice, které tímto způsobem symbolicky podporují Tibet. Tibetskou vlajku vyvěšuje 10. března naše městská část pravidelně a připomíná tak brutální potlačení protičínského povstání v Tibetu v roce 1959.Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 759 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.


SVOZ BIOODPADU OPĚT ZAHÁJEN

Po zimní přestávce jsme pro vás opět připravili systém hromadného svozu bioodpadu. Od měsíce března budou opět přistavovány velkoobjemové kontejnery, které budou obsluhovat zaměstnanci Úřadu MČ Praha- -Lysolaje. Svoz bioodpadu bude realizován 1x za týden, vždy v pondělí od 08:00 do 10:00 hodin. Kontejnery budou přistavovány na místa dle harmonogramu, který bude uveřejňován v Lysolajském zpravodaji a na webových stránkách městské části. Kontejnery s bioodpadem budou odváženy do nedaleké komunitní kompostárny. Substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků, tzv. zelený kompost bude využit k údržbě a rekultivaci ploch veřejné zeleně.


ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání dne 26. 1. 2017 schválilo usnesení č. 23/25, kterým schvaluje záměr prodeje MČ Praha-Lysolaje na prodej pozemků parc. č. 491/1 a 491/8 k. ú. Lysolaje a mění podmínku svěření předmětného pozemku parc. č. 491/1 k. ú. Lysolaje z povinnosti výstavby seniorského domu na povinnost využít pozemek pro realizaci výstavby bytů pro seniory a mladé rodiny včetně potřebného zázemí. Na základě tohoto zjištění se uskutečnilo ve středu 15. 2. 2017 veřejné projednání urbanistického návrhu řešení lokality Štěpnice - Dolina, z něhož vám přinášíme na tomto odkazu zápis. Děkujeme všem zúčastněným a v případě jakýchkoli dotazů jsme vám k dispozici.FOTKY Z REPREZENTAČNÍHO PLESU

V rámci 5. reprezentačního plesu městských částí Praha-Lysolaje a Praha-Suchdol byla poprvé v jeho historii nabídnuta návštěvníkům možnost nechat se zvěčnit pomocí služby smybox a odnést si fotografie domů na památku. Pokud si však někdo fotografii zapomněl nechat vytisknout nebo ji ztratil, tak mu nabízíme možnost si ji stáhnout na níže uvedeném odkazu. Heslo ke galerii z našeho plesu je plesmc2017. Pevně věříme, že se vám nová služba líbila a užili jste si ji stejně jako my.

Fotografie ze smyboxu

Ostatní fotografie z reprezentačního plesu jsou k nalezení ve FOTOGALERII.


ROZBOR PRAVIDELNOSTI AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ

Vážení občané, přinášíme vám k nahlédnutí rozbor pravidelnosti vybraných autobusových spojů v úseku Dejvická – Lysolaje. Jedná se o zaznamenávání zpoždění jednotlivých linek z důvodů dopravní situace na Vítězném náměstí.

Více informací na tomto odkazu.

 


 

INFORMACE O ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 6

Na základě množících se dotazů přinášíme informace k problematice placeného stání na území MČ Praha 6.

Zásadní informací je, že zóny budou v MČ Praha 6 spuštěny dne 24. 8. 2016 a rezidentní zvýhodnění neplatí pro občany s trvalým pobytem na území MČ Praha-Lysolaje.

Rada hlavního města Prahy v lednu 2014 schválila novou koncepci zón placeného stání (ZPS) na území hlavního města. Cílem je účinná regulace dopravy v klidu v hlavním městě se základním požadavkem upřednostnění rezidentů. Základní principy nové koncepce ZPS na území hl.m.Prahy: rezidentní zóna (modré značení) je určena pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti smíšená zóna (fialové značení) je určena pro parkování jak rezidentů, abonentů, majitelů nemovitostí, tak i návštěvníků návštěvnická zóna (oranžové značení) je určena pro krátkodobé parkování návštěvníků (v Praze 6 nejsou zřízeny) Parkovací oblast Praha 6 je vymezená na částech katastrálních území: Bubeneč, Hradčany, Dejvice, Vokovice, Veleslavín, Břevnov, Střešovice. Praha 6 bude jedna parkovací oblast. Všichni, kdo splní podmínky stanovené příslušným nařízením hlavního města Prahy, budou mít možnost parkování v rezidentních a smíšených zónách placeného stání Prahy 6. Základními podmínkami jsou: místo trvalého pobytu vlastnictví nemovitosti sídlo podnikání nebo provozovny na území městské části. Více informací naleznete po kliknutí na níže uvedené odkazy:

Kompletní informace o zónách placeného stání

Ceník parkovacích oprávnění

Ceník parkovacích automatů

Mapa zón placeného stání

Zóny placeného stání - oblast Střešovice, Dejvice, Hradčany, Bubeneč

Zóny placeného stání - oblast Vokovice, Veleslavín, Petřiny, Střešovice, Dejvice, Břevnov


VYHLÁŠENA DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ

Vážení Pražané, bydlíte v rodinném domě a svůj dům vytápíte starým neekologickým kotlem na uhlí a stále přikládáte ručně? Nečekejte, až Vás dohoní zákonná povinnost jej obměnit (na některé z vás se začne vztahovat již od září 2017). Neváhejte využít finančních prostředků z dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, ze kterého můžete při splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč (85% ze 150 tis. Kč). Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu: • Kotle na biomasu s automatickým přikládáním • Kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním • Plynové kondenzační kotle • Tepelná čerpadla (jakákoliv) případně na instalaci solárního systému, ale pouze současně s instalací některého z výše vyjmenovaných nových zdrojů. Z Vašich telefonických nebo písemných dotazů je mnohdy patrná obava, zda se na Vás zmíněné finanční prostředky dostanou. Příjem žádostí na hotové projekty byl zahájen 21. března 2016 a k 18. dubnu 2016 bylo podáno pouze 29 žádostí, přičemž přidělené finanční prostředky mohou uspokojit 160 – 180 žadatelů. Z uvedených čísel je patrné, že většina potenciálních žadatelů práce teprve postupně provádí, neboť klimatické podmínky pro obměnu topného zdroje a případné zateplení domu již začaly být příznivé. Veškeré informace jak postupovat, jaký nový topný zdroj instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity, potřebné vzory tiskopisů apod. najdete ke stažení na: portalzp.praha.eu Dotace bude občanům poskytovat hl. m. Praha prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy, kde budou žadatelé předkládat žádost o dotaci v listinné podobě. Vyhlášení Výzvy č.1 "Kotlíkové dotace Praha": 18. února 2016 - Zahájení příjmů žádostí: 21. března 2016.

Podrobnější informace naleznou zájemci zde.


 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ - REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

Ve středu 24. 2. 2016 proběhlo z popudu Městské části Praha-Lysolaje za hojné účasti občanů veřejné projednání rekonstrukce komunikací Poustka a Zavážky, kterého se zúčastnili také zástupci společností PRO-CONSULT, s.r.o, projektanta rekonstrukce komunikací, a ZAVOS, s.r.o., mandatáře hl. m. Prahy, která je investorem stavby.

Na základě velkého množství dotazů a připomínek k představenému projektu byl zpracován zápis, které je dostupný na tomto odkazu.

V případě dalších dotazů či žádostí o informace je možné se kdykoli obrátit na ÚMČ Praha-Lysolaje, tel. 220 921 959 nebo email: umc@praha-lysolaje.cz


ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ U BYTOVÉHO DOMU VÝHLEDY II

Vážení občané, dovolte nám seznámit vás se situací úklidu komunikací u bytového domu SV Výhledy II Na Vinici. Zde po domluvě s předsedou SV Výhledy II bude spravovat městská část v zimních měsících chodníky kolem domů z vnější strany, přístupy k předním hlavním vstupům a průchozí cestu z Hřebenové ulice. Dále budou udržovány příjezdy k parkovacímu stání v rámci technických možností městské části. Společenství vlastníků Výhledy II bude udržovat všechna vstupní schodiště a rampy z keramické dlažby ke vchodům do domů a cesty a přístupy k zadním vchodům do budovy. Pozemky, které sousedí se Sídlištní ulicí jsou již v katastrálním území Suchdol a tyto pozemky má ve svěřené správě městská část Praha-Suchdol, která se o ně také stará. Schválený zákres situace v lokalitě Na Vinici je větším měřítku k nahlédnutí zde. Červenou barvou jsou označeny chodníky a komunikace, které bude spravovat naše městská část.


PREZENTACE LYSOLAJSKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ

Rádi bychom se s vámi podělili o krásnou prezentaci lysolajských kulturních památek a jiných zajímavostí, kterou nám poskytla paní Ing. Jitka Štěpánová. Pevně věříme, že se vám bude líbit jako nám.

Prezentaci naleznete na tomto odkazu.


HLEDÁME PATRONY PRO NOVĚ VYSÁZENÉ TŘEŠNĚ

Dovolujeme si oznámit, že v nejbližší době dojde k další fázi výsadby nových třešní do sadu v přírodní památce Housle. Stejně jako u ostatních, již vysazených stromů, hledáme i pro tyto jejich patrony. Pokud byste měli zájem stát se jedním z nich, ozvěte se nám na telefonní číslo 220 921 959 nebo napište na emailovou adresu umc@praha-lysolaje.cz. Budeme se těšit.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČASÍ

 

METEOSTANICE ČZU

 

Po kliknutí na odkaz naleznete volně přístupná meteorologická data

KONTEJNERY V MČ

BIO KONTEJNERY

Pondělí 30. 9. 2019

ZO Zavážky, prostřední ulice

 

Pondělí 7. 10. 2019

ul. Hřebenová

 

Pondělí 14. 10. 2019

křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skálou

 

Přistavení vždy od 08:00 do 10:00 hodin.

 

VO KONTEJNER MHMP

Úterý 15. 10. 2019

ul. Dolina, otočka MHD

od 14:00 do 18:00

.

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJ

 

 

Licence Creative Commons

 

Oficiální webové stránky MČ Praha-Lysolaje, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní.

 

MLADÝ ZÁCHRANÁŘ

 

MČ PRAHA-LYSOLAJE PODPORUJE ČINNOST MLADÝCH ZÁCHRANÁŘŮ

PŘIPOJTE SE K NIM I VY!

KUDY Z NUDY

SOCHY V LYSOLAJÍCH

Po kliknutí mapu otevřete

GEOPORTÁL

Více po kliknutí.

KOŠE V MČ

Všechny umístěné koše

v naší MČ


 

Ve větším rozlišení po kliknutí.

POLICEJNÍ OKÉNKO