Současný územní plán

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Je to, zjednodušeně řečeno, „zákon o využití území Prahy“. Slouží například projektantům při tvorbě návrhů a úředníkům stavebních úřadů při jejich posuzování. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti pozemku nebo zásady rozvoje dané lokality či jejího okolí. Územní plán mimo jiné vymezuje veřejně prospěšné stavby, řeší dopravní či technickou infrastrukturu a především pak definuje, jak lze které území využívat.

Územní plán je všeobecně závazný, v určitých případech je možné provést jeho změny či úpravy. Změny se týkají například funkcí jednotlivých lokalit, upravení hranic či vyhlášky. Vzhledem k přípravě nového územního plánu je nyní jejich přijímání zastaveno. Výjimkou jsou jen celoměstsky významné změny.

Více informací a odkazy na vyhlášky, na kontaktní osoby a na výkresy územního plánu ke stažení lze najít na Portálu územního plánování nebo po kliknutí zde.

 

 

Plánovaný Metropolitní plán

Prvním krokem při přípravě Metropolitního plánu je schválení návrhu zadání (Zastupitelstvem HMP), který je zveřejněn od 15. 3. 2013. Ve dvouúrovňovém pojetí územního plánu, které v případě obce Prahy umožňuje stavební zákon (č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), se jedná o návrh zadání územního plánu, který je pořizován pro celé správní území hlavního města Prahy. Aby byla jasně a nezaměnitelně odlišena tato „horní“ úroveň (celé město) od úrovně „dolní“ (vymezená část města), je v návrhu zadání užíván název – legislativní zkratka Metropolitní plán.

Při zpracovávání Metropolitního plánu je počítáno s městskými částmi jako s partnery. Útvar rozvoje hl. m. Prahy i magistrátní odbor územního plánu chtějí v průběhu jeho zpracovávání úzce komunikovat se všemi městskými částmi. Naše MČ se dosud vyjádřila k úvodnímu zadání (vyjádření lze najít na tomto odkazu) a k vymezeným lokalitám v městské části (na tomto odkazu).

Více informací a odkazy na vyhlášky, na kontaktní osoby, na zadání Metropolitního plánu, na návrh lokalit v jednotlivých městských částech lze najít na Portálu územního plánování nebo po kliknutí zde

¨

PŘIPOMÍNKY MČ PRAHA-LYSOLAJE K METROPOLITNÍMU PLÁNU - 25. 7. 2018