Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

1. Oficiální název:

Městská část Praha - Lysolaje

 

2. Důvod a způsob založení:

Městská část Praha - Lysolaje vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Postavení městské části, jejich orgánů a jejich působnost stanoví zákon o hlavním městě Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy.

 

3. Organizační struktura ÚMČ:

Volené orgány - starosta

Ing. Petr Hlubuček, telefon 220 921 959

e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

1. zástupkyně starosty

Ing. Dana Malečková, 734 715 508

e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


2. zástupkyně starosty

MUDr. Marie Štědrá, telefon 604 949 529

e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Členové zastupitelstva

Ing. Jan Pravda

Ing. Jiří Karvánek

Ing. Dana Malečková

Ing. Matěj Vyskočil

Ing. Miloš Šimon

Michaela Císařová

Lukáš Zapletal

 

Úřad městské části

Tajemník

Ing. Tomáš Mokrejš

Telefon: 220 921 959

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Vedoucí Odboru hospodářské a vnitřní správy

Milada Komárková

Telefon: 220 921 959

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Účetní

Petra Urbanová

Telefon: 220 921 959

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Zřízené organizace

1. Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje

Žákovská 164/3, Praha - Lysolaje, 16500

Ředitel školy: Ing. Michal Hevák

Telefon: 220 912 115

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: http://www.zs-lysolaje.net

 

2. Mateřská škola Pampeliška

Mateřská 104/1, Praha - Lysolaje, 16500

Ředitelka školy: Mgr. Radka Zachová

Telefon: 220 941 102

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: www.ms-lysolaje.cz

 

3. Místní knihovna Lysolaje

Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje, 165 00

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Odpovědná knihovnice - MUDr. Marie Štědrá (604 949 529)

Otevírací doba:

Pondělí: 15,00 - 18,00

Úterý: 12,30 - 14,30

Středa: 15,00 - 18,00

 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Městská část Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje, 165 00

 

telefon:

220 921 959 - ústředna pro všechny odbory a zaměstnance městské části

 

fax:

233 920 297

 

e-mail, e-podatelna:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

datová schránka:

einbsz9

 

internetové stránky:

www.praha-lysolaje.cz

 

Úřední hodiny:

Pondělí 08:00 - 12:30   13:30 - 18:00

Středa  08:00 - 12:30   13:30 - 18:00

Více v sekci "Úřední hodiny"


5.Bankovní spojení

Běžný účet 2000701359/0800, Česká spořitelna, Praha 6.

 

6. IČO

00231207

 

7. DIČ

CZ00231207

 

8. Rozpočet MČ

Rozpočet MČ Praha-Lysolaje na rok 2018

Rozpočet MČ Praha-Lysolaje na rok 2019

 

9. Rozpočtová opatření přijatá v roce 2020

Leden

Únor

Březen - žádné

Duben

Květen - žádné

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Prosinec

 

10. Žádosti o informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Osobně prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha - Lysolaje,

nebo písemně na adresu úřadu: Úřad MČ Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje, 165 00,

nebo elektronicky na emailovou adresu - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript či datovou schránku - qi7emf.

Formulář je k nalezení zde na webu v sekci "Formuláře ke stažení"

 

11. Příjem žádostí a dalších podání (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

Osobně prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha - Lysolaje,

nebo písemně na adresu úřadu: Úřad MČ Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje, 165 00,

nebo elektronicky na emailovou adresu - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a datovou schránku - einbsz9.

 

12. Opravné prostředky

Opravný prostředek lze podat pouze písemně - poštou na adresu úřad: Úřad MČ Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha 6, 165 00. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán. Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného elektronicky e-mailem se podává buď písemně, výše uvedeným způsobem, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript či datovou schránku - einbsz9.

 

13. Formuláře

Veškeré formuláře jsou ke stažení zde na webu v sekci "Formuláře".


14. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na některé životní situace lze nalézt v sekci "Potřebuji vyřídit".

Všechny možné životní situace lze řešit také osobně, písemně na ÚMČ Praha - Lysolaje, telefonicky na čísle 220 921 959 nebo e-mailovým dotazem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , na konkrétní situaci.


15. Nejdůležitější právní předpisy

Městská část se řídí těmito základními předpisy:

Zákon č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích,

zákon č. 131/2000 Sb., v platném znění, o hl. m. Praze,

statut hl. m. Prahy a vyhlášky hl. m. Prahy,

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na ÚMČ Praha - Lysolaje nebo po kliknutí na příslušném odkazu.


Další předpisy:

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy c.55/2000 Sb. právních předpisu hl. m. Prahy, kterou se vydává statut hlavního města Prahy, její změny a doplňky - Zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím v platném znění

- Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

- Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění

- Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění

- Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích v platném znění

- Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

- Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění

- Zákon č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění

- Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

- Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí v platném znění

- Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku státu v platném znění

 

16. Sazebník úhrad za informace

Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je k nahlédnutí zde nebo na ÚMČ Praha - Lysolaje. Sazebník je platný od 1.3.2012

 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Žádná usnesení za poslední dva roky nebyla přijata.

 

17. Sazebník inzerce v Lysolajské zpravodaji

Sazebník inzerce v periodiku Lysolajský zpravodaj, je k nahlédnutí zde nebo na ÚMČ Praha - Lysolaje. Sazebník je platný od 1.1.2012

 

18. Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti MČ Praha - Lysolaje v oblasti poskytování informací  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018


19. Poskytnuté informace za rok 2018

Elektronické dokumenty GDPR

Uzavřené kolektivní smlouvy

Rozpočtové výdaje na jednotku SDH Lysolaje

Počet registrovaných psů v MČ

Dotační programy na opravu bytového fondu

Etické kodexy zaměstnanců a zastupitelů

 

20. Poskytnuté informace za rok 2019

Úklid a údržba zeleně

Pronájem pozemků parc. č. 262/1 a 262/7

Smlouvy týkající se reklamního sdělení

Podání nabídky ve veřejných zakázkách MČ

 

21. Poskytnuté informace za rok 2020

Připravované investiční projekty

Výnos z poplatku ze psů

Seznam tajemníků od 12. 11. 2000

Privatizace bytů v MČ

Soudní spory s MČ


22. Povinné registry

Živnostenský rejstřík

Obchodní rejstřík

V registru je nutné do vyhledávače zadat pojem LYSOLAJE.

 

23. Strategický plán MČ Praha - Lysolaje

Strategický plán na období 2013 - 2015

Strategický plán na období 2016 - 2020

 

24. Informace k naplnění směrnice GDPR

Jmenovaný pověřenec

Informace k naplňování směrnice GDPR na ÚMČ Praha-Lysolaje

 

 

 

 

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY

 

Pondělí
08:00 - 10:00
15:00 - 18:00


Středa
08:00 - 10:00
15:00 - 18:00