Povinné informace


Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název: Městská část Praha - Lysolaje

2. Důvod a způsob založení:
Městská část Praha - Lysolaje vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Postavení městské části, jejich orgánů a jejich působnost stanoví zákon o hlavním městě Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy.

3. Organizační struktura ÚMČ:

Volené orgány - zastupitelstvo
starosta MČIng. Petr Hlubuček
telefon220 921 959
e-mailpetr.hlubucek@praha-lysolaje.cz
zástupkyně starostyMUDr. Marie Štědrá
telefon725 872 674
emailmarie.stedra@praha-lysolaje.cz

Členové zastupitelstva

Mgr. Alexander Hemala
Ing. Jiří Karvánek
Ing. Dana Malečková
Lucie Dolejší
Ing. Pavlína Beranová
Michaela Císařová
Milan Janda

Úřad městské části

Odbor hospodářské a vnitřní správy:
Ing. Tomáš Mokrejš
Telefon:220 921 959
Email:tomas.mokrejs@praha-lysolaje.cz

Účetní:
Jana Prokůpková
Telefon:724 107 599
Email:jana.prokupkova@praha-lysolaje.cz

Archiv:
Jaroslava Doksanská
Telefon:220 921 959
Email:doksanska@praha-lysolaje.cz

Odbor kanceláře starosty:
Milada Komárková
Telefon:220 921 959
Email:milada.komarkova@praha-lysolaje.cz

Odbor technické správy
Karel Kospracovník na úklid obce a řidič
Zdeněk Sedláčekpracovník na úklid obce

4. Kontaktní spojení:

adresaKovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
telefon220 921 959
fax233 920 297
emailumc@praha-lysolaje.cz


5. Bankovní spojení: běžný účet 2000701359/0800, Česká spořitelna, Praha 6

6. IČO: 00231207

7. DIČ: CZ 00231207

8. Rozpočet MČ Praha –Lysolaje: Rozpočet MČ Praha - Lysolaje na rok 2011

9. Žádosti o informace (místo a způsob, jak získat příslušné informace): osobně prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha – Lysolaje, nebo písemně na adresu úřadu: Úřad MČ Praha – Lysolaje, Kovárenská 85/5, 165 00 Praha – Lysolaje. Další možností je zaslání na emailovou adresu: umc@praha-lysolaje.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí): Přijímají se prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha – Lysolaje, písemně na adresu úřadu: Úřad MČ Praha – Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 Praha – Lysolaje , nebo elektronickou poštou přes e-mailovou adresu: umc@praha-lysolaje.cz
Formulář ke stažení

11. Opravné prostředky: Opravný prostředek lze podat pouze písemně - poštou na adresu úřadu: Úřad městské části Praha – Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 Praha – Lysolaje. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán. Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu umc@praha-lysolaje.cz

12. Formuláře: Formuláře ke stažení jsou v samostatné složce formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: Lze řešit osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailovým dotazem umc@praha-lysolaje.cz, na konkrétní situaci

14. Nejdůležitější předpisy: Městská část se řídí těmito základními předpisy: Zákon č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, Zákon č. 131/2000 Sb., v platném znění, o hlavním městě Praze, Statut hl. m. Prahy a vyhlášky hl. m. Prahy, Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na Úřadu MČ Praha – Lysolaje.

Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění
Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy c.55/2000 Sb. právních předpisu hl. m. Prahy, kterou se vydává statut hlavního města Prahy, její změny a doplňky - Zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím v platném znění
- Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
- Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
- Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění
- Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění
- Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích v platném znění.
- Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník v platném znění
- Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění
- Zákon č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
- Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
- Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí v platném znění
- Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku státu v platném znění

15. Organizace zřízené Městskou částí Praha – Lysolaje:

Základní a mateřská škola Praha - Lysolaje
Žákovská 164/3, Praha – Lysolaje, 165 00


Ředitel školy:Ing. Michal Hevák
Tel.:220 912 115
E-mail:info@zs-lysolaje.net
web:http://www.zs-lysolaje.net

16. Sazebník úhrad za informace poskytované dle zák.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zde. Sazebník platný od 10.3.2011.

17. Výroční zprávy o činnosti MČ Praha - Lysolaje v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím :
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2010

Poskytnuté informace za rok 2011:

Odpověd 1 - Investiční plány 2011
Odpověd 2 - Ochrana pokojného stavu
Odpověd 3 - Kácení stromů
Odpověd 4 - Výzkum cizinců

18. Povinné registry:

Živnostenský rejtřík
Obchodní rejtřík
V registru je nutné zadat do vyhledávače pojem LYSOLAJE


© MČ Praha-Lysolaje 2003-2007